КОВАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА (право, фінанси, енергетика)

КОВАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА (право, фінанси, енергетика)

Телефон +38 (050) 3539617

E-mail: nnkovalko@gmail.com

Дата народження: 24 березня 1980 року

ОСВІТА:

1997 – 2003 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Магістр права

1999 – 2002 – Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва

Економіст

2003 – 2004 – Вищий навчальний заклад  “Київський університет ринкових відносин”

Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

2013 – 2016 – Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Психолог

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

2017 – по тепер. час – Senior Sectoral Policy Fellow Project «Association4U»

2017 – по тепер. час – Legal Expert Project «Support to the implementation of the judicial reform in Ukraine»

2016 – по тепер. час – Legal Expert Project «Support to Justice Sector Reforms in Ukraine»

2015 – по тепер. час – Адвокат, приватна практика

2011 2015 – Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві

Заступник начальника управління

2006 – 2011 – Апарат Верховної Ради України

Головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

2001 – 2006 – Адвокатське об’єднання “Адвокатська фірма Сергій Козьяков та партнери”

Адвокат

 

ДОСВІД ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

2014 – по тепер. час – Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

Доцент кафедри фінансового права  юридичного факультету

2009 – 2014 – Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

Доцент кафедри конституційного права юридичного факультету

 

ДОСВІД ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

2015 – по тепер. час – Член комісії Міністерства охорони здоров’я з внесення змін до ліцензійних умов здійснення медичної діяльності

2015 – по тепер. час – Керівник наукового гуртка з фінансового права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

2014 – по тепер. час – Експерт з надання висновків з питань, пов’язаних із діяльністю кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

2005 – 2008 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук

2008 – Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України)» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

ДОСВІД РОБОТИ У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ:

 • Медіатор

 • Сертифікат про участь у тренінгу «Базові навички медіатора» проведеному Інститутом миру та порозуміння
 • Участь у розбудові гендерно чутливого демократичного соціуму шляхом формування творчої вільної особистості

УЧАСТЬ У РОБОТІ З ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ:

 • Експерт з гендерної рівності

 • Інституційне забезпечення гендерної рівності

 • Лобіювання представництва жінок у органах державної влади

 • Дослідження гендерних питань в ЄС

 • Забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок

   

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ПРАЦІ:

Адміністративне та конституційне право:

 • Ковалко Н.М. Основні напрямки удосконалення конституційних-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. / Н.М. Ковалко // Наше право. – 2012. № 5. – С. 35 – 39.

 • Ковалко Н.М. Щодо правового статуту Уповноваженого Президента України з прав дитини. / Н.М. Ковалко // Часопис Київського університету права. – 2013. – №2. – С. 94 – 96.

 • Ковалко Н.М. Проблемні аспекти гармонізації національної правової системи України з правовою системою Європейської конвенції з прав людини. / Н.М. Ковалко // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 28-32.

 • Ковалко Н.М. Закон України «Про всеукраїнський референдум» як правова основа для прийняття нової Конституції України. / Н.М. Ковалко // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 31 – 34.

 • Ковалко Н.М. Деякі аспекти співвідношення індивідуальних та колективних прав. / Н.М. Ковалко // (Електронний ресурс) / Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. №2(14). – С. 209-2014. Режим доступу: www.vru.gov.ua/visnyk_archive/14.

 • Ковалко Н.М. «Права людини» і «права громадянина»: деякі аспекти розмежування правових категорій. / Н.М. Ковалко // Європейська юридична освіта і наука. Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції 12-14 жовтня 2012 р. – Київ – 2012. – С. 31 – 33.

 • Ковалко Н.М. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. / Н.М. Ковалко // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина. Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: «Точка». – 2012. – Частина 1. – С. 87 – 89.

 • Ковалко Н.М. Щодо розуміння правового статусу особи в доктрині конституційного права. / Н.М. Ковалко // Збірник тез наукових доповідей і повідомлень ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 6 грудня 2013 року). – Харків: «Право». – 2013. – С. 34-37.

 • Ковалко Н.М. Категорія «суб’єктивних прав» у радянській доктрині конституційного права / Н.М. Ковалко // Наше право. – 2014. № 1. – С. 5-9.

 • Ковалко Н.М. Проблеми державного управління вищою освітою та шляхи до їх вирішення / Н.М. Ковалко // Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers – Bratislava, Slovak Republic – 2016. – С. 83-86.

 • Ковалко Н.М., Дрозд А.О. Актуальні пропозиції імплементації міжнародного законодавства в сфері конституційного контролю в правову систему України/ Н.М. Ковалко, А.О. Дрозд // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 26-33

 • Ковалко Н. М. Засади організації та діяльності Римської курії як державної служби Святого Престолу. / Ковалко Н. М., Мельник В. М. // Актуальні питання реалізації нового Закону України “Про державну службу”: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 року. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. — Запоріжжя: ЗНУ, 2016. — с. 12-14.

 • Nataliia Kovalko, Artem Drozd. Topical problems of legal and religious content of the right to human dignity. Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. – 2016. – № 6. – p. 94-98

 • Nataliia Kovalko. Right to education of children with disabilities: international legal experience. Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. – 2017. – № 1. – p. 49-54

 • Ковалко Н.М. Роль громадських організацій та церкви в десегрегації США // Наукові засади об’єктивності і суб’єктивності громадянського суспільства. Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2017» (24-25 квітня 2017 року, м. Київ). – Київ – 2017.– С. 34 – 38

 • Ковалко Н.М. Правові погляди Томаса Гоббса на природу держави та суспільства: критичний аналіз // Право і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 15-21.

 • Ковалко Н.М., Дрозд А.О. Вплив компаративістики на конституційно-правову реформу в Україні/ Н.М. Ковалко, А.О. Дрозд // Право і суспільство. – 2017. – № 4 ч. 2. – С. 13-16.

Фінансове право:

 • Ковалко Н.М. Принципи безготівкових розрахунків і їх законодавче закріплення // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 311. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 101-104.

 • Ковалко Н.М. Розрахунки як предмет правового регулювання // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 333. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 103-106.

 • Ковалко Н. Н. Вопросы терминологии в банковском законодательстве.// Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы, 21 – 23 сентября 2006 года) /Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В. М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П. С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г. О. Матюшина.– Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр “Юридическая техника”. – 2007.– С.1047 – 1054.

 • Ковалко Н.Н. Проблемы совершенствования порядка уплаты налогов в Украине // Современные проблемы теории налогового права. Материалы международной конференции (4-6 сентября 2007 г.).– Воронеж, 2007. – С. 98-102.

 • Ковалко Н. М. Публічно-правові режими розрахункових відносин. // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23 – 24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К: ПП “Укртехнопрінт”, 2007. – С. 358 – 361.

 • Ковалко Н.М. Принцип розподілу влад і єдність у фінансові діяльності української держави. / Н.М. Ковалко // Закарпатські правові читання. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (29-30 квітня 2010 року, м. Ужгород). – Ужгород – 2010. – Том 1 – С. 189 – 192.

 • Ковалко Н.М. Система фінансового права і децентралізовані фінанси. / Н.М. Ковалко // Треті конституційні читання. Збірка тез доповідей і повідомлень міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів просвічена пам’яті академіка права Ю. М. Тодики (28-29 травня 2010 року). Харків «Права людини» – 2010. – С. 451 – 452.

 • Ковалко Н.М. Щодо визначення місця емісійного права в системі фінансового права. / Н.М.Ковалко // Проблеми теорії фінансового права в сучасний період. Матеріали науково-практичного круглого столу. – Запоріжжя. – 2014. – С. 29 – 33.

 • Наталия Ковалко,Алена Казанцева. Теоретико-правовые аспекты понимания понятия «деловая репутация» в банковском законодательстве Украины. Legea si viata. Republica Moldova. – 2015. – № 7. – p. 39-42.

 • Ковалко Н.М. Фінансово-правовий аспект систематизації розрахунків / Н.М. Ковалко // Conferința internațională științifico-practică. «O NOUĂ PERSPECTIVĂ PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ DIN MOLDOVA ȘI UCRAINA: ASPECTUL JURIDICĂ». – Chișinău, Republica Moldova – 2016. – С. 136-139.

 • Ковалко Наталия, Тарасенко Ярослав. К вопросу о целесообразности использования оценочных понятий в банковском законодательстве Украины. // legea si viata. Republica Moldova. – 2016. Mai. – C. 36-39.

 • Деякі проблеми розмежування правової природи державних та місцевих цінних паперів [Електронний ресурс] // Воронівські читання 2016 (збірник тез). – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://afl.org.ua/dijalnist/nauchno-prakticheskie-konferentsii/.

 • Ковалко Н.М. Місце та роль міжнародних договорів в системі джерел податкового права Сполучених Штатів Америки / Н.М.Ковалко // Проблеми теорії фінансового права в сучасний період. Матеріали 4 науково-практичного круглого столу пам’яті професора Л.К. Воронової / Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 28 листопада 2016 р. – Київ. – 2016.

 • Музика-Стефанчук О. А., Ковалко Н.М. Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні реалії та перспективи розвитку / О. А. Музика-Стефанчук, Н. М. Ковалко. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12 (186). – С. 322–329

 • Ковалко Н.М. Кредитна рейтингова оцінка держави: вітчизняні реалії сьогодення // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – Вип. 1 (22). – С. 321-327

 • Ковалко Н. Н. Налоговая политика короля Теодориха Великого (493-526) в отношении купеческого сословия Остготского государства. / Н. Н. Ковалко, В. М. Мельник. // XI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» (26-27 жовтня 2017 р., Дніпро). Тези доповідей. – К.: Інститут історії НАН України, Університет митної справи та фінансів, 2017. – с. 12-14

 • Ковалко Н.М. Теоретико-правовий аналіз дефіцитного фінансування: дискусійний аспект / Н. М. Ковалко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. – 2017. – № 10. – С. 30-34.

 • Ковалко Н.М. Державні та місцеві цінні папери як фінансово-правова категорія в практиці Японії та США. Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. – 2017. – № 6. – p. 199-204

Виконавче право та процес:

 • Ковалко Н.М., Соломко О.В. Про деякі актуальні проблеми, пов’язані з відкриттям виконавчого провадження. / Н.М. Ковалко, О.М. Соломко // Перша міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія» 21-22 лютого 2013, м. Київ. Збірник наукових статей. – Київ. – 2013. – С. 292 – 295.

 • Ковалко Наталия. Основные направления реформирования системы принудительного исполнения судебных решений в Украине. / Ковалко Н.Н. // legea si viata. Republica Moldova. – 2015. Martie. – C. 36-40.

 • Ковалко Н.М. Про деякі актуальні питання пов’язані з примусовим виконанням рішень на території України відповідно до Рекомендацій № Rec (2003) 17 Комітету Міністрів Ради Європи. / Н.М. Ковалко // Друга міжнародна науково-практична конференція «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні питання» м. Київ. Збірник наукових статей. – Київ. – 2016. – С. 335 – 337.

Енергетичне право:

 • Ковалко Н.М. Правове регулювання здійснення розрахунків на ринку природного газу України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 190-194.

 • Ковалко Н.М. Правове регулювання розрахунків при виробництві і реалізації енергетичних ресурсів з давальницької сировини // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 17. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 217-223.

 • Ковалко Н. Фінансово-правові питання державного управління електроенергетикою // Право України. – 2007. – № 7. – С. 49-53.

 • Ковалко Н.М. Актуальні проблеми правового регулювання розрахункових відносин в електроенергетиці України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 8. Серія «Право». – Ужгород, 2007. – С. 251-254.

 • Nataliia Kovalko, Alona Kazantseva. The directions of improvement of the investment attractiveness of enterprises in the sphere of municipal heat energy of Ukraine. Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. – 2015. – № 3. – p. 225-229.

 • N. Kovalko. Legal framework for implementation of infrastructure projects (on the example of public utilities sphere in Ukraine). Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. – 2015. – № 6. – P. 157-162.

Монографії та навчальні посібники:

 • Ковалко Н. М. Доступ до публічної інформації [Текст] : практ. посіб. / Наталія Ковалко, Сергій Семерга ; Голов. упр. юстиції в м. Києві. – К. : Ун-т “Україна”, 2013. – 79 с.

 • Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу : монографія / О. А. Музика-Стефанчук, Н.М. Ковалко, А. А. Коваленко та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. А. Музики-Стефанчук. — К. : Самміт-Книга, 2016 – 263 с.

 • Методологія в праві : монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2017. – 658 с. – (Серія «Про українське право»)

 • Kovalko N. Approximation the national banking system of Ukraine to European union law/ Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 368

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації державних службовців (видане ВАТ ВНЗ “Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації”);

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості (видане Інститутом законодавства Верховної Ради України);

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (видане Київським національним лінгвістичним університетом Міністерства освіти і науки України).

 • Кваліфікаційне посвідчення фахівця з управління активами (видане Українським інститутом розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету).

 • Чисельні Свідоцтва про підвищення кваліфікації Міністерства юстиції України

 • Сертифікат про накладання іспиту з курсу «Державні закупівлі в Україні»

 • Сертифікат: Ковалко Наталія Миколаївна у період з 10 серпня 2016 року по 13 серпня 2016 року взяла участь у науково-педагогічному стажуванні на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки». (Панєвропейський університет, Братислава).

 • Certificate of Achievement Nataliia Kovalko has successfully completed the professional qualification program on Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lecturers taught from August 28th to September 10th, 2016, at the Hochschule Wismar.

 • Сертифікат про участь у методологічній школі «Викладання європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини», Київ, 13-16 липня 2017 р. (Представництво ОБСЄ в Україні).

 • Сертифікат про участь у програмі літньої школи з інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Київ, 17-23 липня 2017 р.

 • Отримала кваліфікацію медіатора, що підтверджено сертифікатом за участь у літньому тренінгу «Спеціалізований базовий курс» «Медіація для юристів» у рамках українсько-німецького проекту» Адвокат-медіатор «Німецької академії адвокатів» (DAA).

 • Сертифікат виданий Ковалко Н.М. про те, що 8 липня 2017 року прийняла участь у майстер-класі Дениса Овчарова «Захист IT-компаній від неправомірних дій правоохоронців»

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ:

 • Член Асоціації правників України

 • Член Асоціації адвокатів України

 • Член Асоціації енергетичних інженерів України

 • Дійсний член (академік) Української академії наук

 • Член економічного дискусійного клубу

   

НАГОРОДИ:

 • Почесна грамота Державної виконавчої служби України (2013)

 • Почесна грамота Київської міської держаної адміністрації (2012)

 • Почесна відзнака Вищої Ради Юстиції (2011)

МОВИ:

Українська, російська – вільно; English – upper intermediate level, B 2

Коментарі

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *